BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

Przepisy i zalecenia dotyczące BHP mające zastosowanie do obiektów badawczych innych niż naczelne Po zakończeniu oceny ryzyka ostatnim krokiem przed opracowaniem planu zarządzania ryzykiem w zakresie BHP jest zrozumienie odpowiednich standardów BHP.

Przywództwo w instytucjach, w których naczelne są wykorzystywane w badaniach, nauczaniu lub testowaniu, nie tylko muszą być świadome zagrożeń w miejscu pracy i związanych z nimi zagrożeń podczas opracowywania swojego BHP, ale także muszą być poinformowane i zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Te warunki wstępne mogą stanowić wyzwanie, ponieważ w danej instytucji może obowiązywać wiele agencji lub przepisów. Regulacja może być narzucona na szczeblu federalnym i stanowym i może zależeć od tego, czy przedmiotowa praca naczelnych odbywa się w placówce federalnej czy instytucji finansowanej ze środków państwowych.

W tym rozdziale opisano ważne przepisy i wytyczne oraz informacje kontaktowe o organizacjach, które mogą udzielać wskazówek i edukować w zakresie norm bezpieczeństwa. Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy z 1970 r. stanowi, że wszyscy pracodawcy pozarządowi zapewniają swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. Przewidziała także utworzenie Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Ustawa ta nakazuje rządowi opracowanie i wydawanie norm w drodze publicznego procesu stanowienia prawa.